ஞாயிறு, 10 ஜனவரி, 2016

Write an application letter for the post of librarian for a public library.


Write an application letter for the post of librarian for a public library.

                                                                                                                                                                                7G, Sonia Apartments,
                                                                                                                                                                                Rainbow colony,
                                                                                                                                                                                M.G. Road,
                                                                                                                                                                                Mahim(E),
.                                                                                                                                                                               Mumbai:- 400 016.
                                                                                                                                                                                24th February, 2010


To,
The Manager,
The General Public Library,
Dadar (W),
Mumbai – 400 021.

                                                Reference              :               Your advertisement in “The Times of India” dated 23rd, February, 2010.
                                                Subject                  :               Application letter for the post of Librarian.
Respected sir,
                              With reference to your advertisement for the post of librarian in “The Times of India” dated 23rd, February, 2010. I wish to apply for the same.
                              I am a very energetic person with excellent communication skill and ready to face any target set by your esteemed public library. I am will to work hard and being young I am also eager to add knowledge with experience. I hold a M.Com degree from “University of Mumbai” and a Diploma in Library Science from “Indira Gandhi Open University”, New Delhi. I have also done computer courses like Basic, Tally – 9 as well as programming languages like C, C++ from NIIT, Matunga. I have 2 years experience as a assistant in local library, Mahim.
                              My resume is sent here with, for your reference. I shall be much thankful to you, if you grant me an interview call at your convenient time. I am looking forward to join your esteemed Public library as early as possible.

Thanking You,
                                                                                                                                                                                Yours Faithfully,
                                                                                                                                                                                           Xyz.
Encl: - Resume and Xerox copy of educational certificates.