திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2011

Write a fact file of a place of your interest keeping in mind the following.


1.       Write a fact file of a place of your interest keeping in mind the following.
a.       Name of Place
b.       Conveyance
c.        Distance from Mumbai.
d.       Climate
e.        Things to do
Ans.
                Name of Place                     :               Matheran.
                Conveyance                         :               Train, Bus, Car
                Distance from Mumbai      :               90 Kms.
                Climate                                  :               Cool in Summer, Cold in winter.
                Things to do                          :               Various points to visit, Shopping clothes, cap, bag.