வியாழன், 21 மார்ச், 2013

Letter for taking or asking for marine insurance policy

OMTEX PLY WOOD LIMITED
33, White Field
Coimbatore - 560 320

Ref No – 38329
The Manager,
Jagruti Insurance Corporation Limited,
Near Railway Station,
Coimbatore - 560 322.Dear Sir: -

          We have entered into a contract for a period of 3 months to supply our ply wood products from Coimbatore to Kangaroo shine limited, Melbourne, Australia of the value upto Rs 2, 65,000/- we shall be thankful to you if you issue a marine insurance policy for Rs 2, 60,000/- for 3 months from 1st October, 2006 to 31st December to cover all the risks.                                                                                                          Thanking You
                                                                                                        Yours Faithfully
                                                                                                                   Sd/-
                                                                                                               Priskilla
                                                                                                              Secretary