திங்கள், 19 பிப்ரவரி, 2018

TAMIL NADU SSLC EXAM MARCH 2018 TIME TABLE

TAMIL NADU SSLC EXAM MARCH 2018 TIME TABLE

TAMIL NADU SSLC EXAM MARCH 2018 TIME TABLE
Date, Day
Subject
16.03.2018 Friday
Part I Language Paper I
21.03.2018 Wednesday
Language Paper II
28.03.2018 Wednesday
English Paper I
04.04.2018 Wednesday
English Paper II
10.04.2018 Tuesday
Mathematics
12.04.2018 Thursday
Part IV Optional Language
17.04.2018 Tuesday
Science
20.04.2018 Friday
Social Science