புதன், 25 டிசம்பர், 2019

Find the first four terms of the sequence whose nth terms are given by (i) an = n3 −2

Find the first four terms of the sequence whose nth terms are given by
(i) an = n3 −2
Solution :
To find the 1st term, we have to apply n = 1
an = n3 −2
n = 1
a1 = 13 −2
  =  1 -  2
a1  = -1
an = n3 −2
n = 2
a2 = 23 −2
  =  8 -  2
a2  = 6
an = n3 −2
n = 3
a3 = 33 −2
  =  27 -  2
a3  = 25
an = n3 −2
n = 4
a4 = 43 −2
  =  64 -  2
a4  = 62

Hence the first four terms are -1, 6, 25, 62.