புதன், 25 டிசம்பர், 2019

Find the indicated terms of the sequences whose nth terms are given by (i) an = 5n / (n + 2); a6 and a13

Find the indicated terms of the sequences whose nth terms are given by
(i) an  = 5n / (n + 2); a6 and a13
Solution :
To find a6, we have to apply 6 instead of n.
To find a13, we have to apply 13 instead of n.

an  = 5n / (n + 2)
n = 6
 a6  = 5(6)/(6 + 2)
  =  30/8
 a6  = 15/4
an  = 5n / (n + 2)
n = 13
 a13  = 5(13)/(13 + 2)
  =  65/15
 a13  = 13/3